Max Value Technology เปิดรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
 สามารถส่ง Resume มาได้ที่ manat@maxvalue.co.th
  Sale Engineer ( สาขาศรีราชา ชลบุรี )

หน้าที่
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย
 • ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
 เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป ( ตามตกลง )
    Sale Manager (กรุงเทพ)

หน้าที่
 • ผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายปละการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
 • พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้
 • พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการขาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขายที่บริษัทวางไว้
 • บริหารและจัดการทีมขายเพื่อให้บรรลุยอดตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขายและอุปกรณ์การขายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 • แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย
 • สอนงาน สังเกตุการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลกับทีมขายเพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

    เงินเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป ( ตามตกลง )

    Product Specialist ( Trimos Product )

หน้าที่

 • ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
 • พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้
 • พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
 • แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ, วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • สอนงาน, ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า
 • จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย
 • ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบัณฑิต, วิศวกกรมศาสตร์บัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์, การวางแผน, การจัดการ, การแก้ปัญหา, การตัดสินใจ, การสอนงาน, การสื่อสาร, การนำเสนอ และการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันของเวลา และปริมาณงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือวัด, เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

    เงินเดือน  ตามตกลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   คุณ สิริมินต์ จันทะพวง

   02 - 717 - 7199 ต่อ 203 

  manat@maxvalue.co.th

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy