SETA 2019

SETA 2019

 ขอเชิญเที่ยวชมงาน SETA 2019

วันที่ 10-12 ตุลาคม​ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา Hall 98 Booth E20

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562” หรือ “SETA 2019” เพื่อขยายโอกาส

ความสำเร็จทางธุระกิจสู่สากลระดับโลก พร้อม work shop  สัมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สำคัญ ซึ่งนำเสนอการนำนวัตกรรมทุกด้านมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งในบ้าน

อาคารสำนักงาน ชุมชน สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและสะท้อนแนวคิดมุ่งไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart Urbanization

รวมไปถึงมีพาวิเลียนจากต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ลาว, พม่า,

เวียดนาม อีกทั้ง SETA Hybrid Market ตลาดนัดนวัตกรรมพลังงาน พร้อมทดสอบการใช้งานและทำการซื้อขายได้ภายในงานทันที

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy